Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/168, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić …

Read more Natječaj – diplomirani socijalni radnik/ca

POŠTOVANI, ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID -19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJU KAKO JE DALJE NAVEDENO, TE ĆE SE KONTAKTI SA KORISNICIMA ODVIJATI ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM, A CENTAR ĆE U SLUČAJU HITNOSTI PRIMATI STRANKE U VREMENU OD 9 DO 11 SATI.

Poštom na adresu:

Read more Obavijest – COVID-19