Natječaji | CZSS Zaprešić

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/978, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 01.09.2021. god. i Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

 1. diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj/ica
 2. pripravnik diplomirani socijalni radnik/ica – na određeno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Objedinjeni natjecaj za soc_rad i pripravnika (pdf)

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Preuzeto sa stranica: MROSP.GOV.HR

Natjecaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021 godini (pdf)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/21-02/570, URBROJ:524-08-01-01/4-21-1 od 27.5.2021, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

1. diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)
2. diplomirani pravnik/ica – neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelj/ica)
3. diplomirani psiholog/inja – neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za radna mjesta 2021 (pdf)

KLASA: 100-01/20-01/19
URBROJ: 2209-54-11-21-4
Zaprešić, 12.01.2021.

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18),  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/268, URBROJ:524-04-2-1-2/6-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto

 1.  diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
 • 12 mjeseci radnog staža u Centru za socijalnu skrb
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • probni rad 3 mjeseca
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN57/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B-kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Zaprešić

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojima ih je kandidat obavljao)

            Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji  su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, o mjestu i vremenu selekcijskog postupka, koji uključuje testiranje i razgovor s komisijom za provedbu natječaja, bit će obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Zaprešić da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, s naznakom: „Za javni natječaj“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice CZSS Zaprešić, a sukladno čl. 10 st. 1. tč. 10. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

 

RAVNATELJICA CZSS ZAPREŠIĆ:
Martina Jakuš, dipl. iur.

Natjecaj – socijalnu radnik_ca (pdf)

 

 

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/168, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

Javni natječaj za radno mjesto

 • diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj_socijalni_radnik-ca (pdf)

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top