Natječaji | CZSS Zaprešić

KLASA: 100-01/20-01/19
URBROJ: 2209-54-11-21-4
Zaprešić, 12.01.2021.

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18),  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/268, URBROJ:524-04-2-1-2/6-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto

 1.  diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
 • 12 mjeseci radnog staža u Centru za socijalnu skrb
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • probni rad 3 mjeseca
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN57/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B-kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Zaprešić

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojima ih je kandidat obavljao)

            Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji  su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, o mjestu i vremenu selekcijskog postupka, koji uključuje testiranje i razgovor s komisijom za provedbu natječaja, bit će obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Zaprešić da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, s naznakom: „Za javni natječaj“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice CZSS Zaprešić, a sukladno čl. 10 st. 1. tč. 10. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

 

RAVNATELJICA CZSS ZAPREŠIĆ:
Martina Jakuš, dipl. iur.

Natjecaj – socijalnu radnik_ca (pdf)

 

 

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/168, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

Javni natječaj za radno mjesto

 • diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj_socijalni_radnik-ca (pdf)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zaprešić temeljem svoje Odluke od 14.1.2019. god., raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje 5 godine radnog staža na stručnim poslovima u akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra Zaprešić na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj presliku:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje pet godina na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak i nije izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji, ne starije od mjesec dana
 • životopis

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08, 69/17), na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila koji navedu u životopisu, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Zaprešić, Zaprešić, Ul. Drage Kodrmana 3a, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni od Upravnog vijeća o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave na adresu koju kandidat navede u prijavi.

Natjecaj – ravnatelj-ica (pdf)

KLASA:112-06/18-01/3
URBROJ:2209-54-11-18-1
Zaprešić, 12.11.2018.

 

Temeljem odobrenog Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi, dostavljenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/18-01/17, URBROJ:519-04-2-1-2/1-18-14 od 7.11.2018.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, čl. 32., čl. 33 i čl. 34. Pravilnika o radu, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić ravnateljica raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Zaprešić

 1. Pripravnik socijalni radnik/ica – jedan (1) izvršitelj
 2. Pripravnik diplomirani pravnik/ica – jedan (1) izvršitelj

 

Uvjeti pod 1:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).

Uvjeti pod 2:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista  
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa  poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 7 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku pismenim putem.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

RAVNATELJICA
Đurđica Poduška, dipl. soc. rad.

Natjecaj za pripravnika (pdf)

 

NATJEČAJ – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Klasa: 230-01/18-04/1
Urbroj: 519-03-2-1-1/3-18-2 od 6. IX. 2018. (241)

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2018. godini.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2018. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

 • fizičke i
 • pravne osobe

da predlože kandidate za:

 1. Godišnju nagradu
 2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

 • za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,
 • za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,
 • onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

 1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,
 2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,
 3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,
 4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,
 5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,
 6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te
 7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istak­nutim pojedincima i to:

 • onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,
 • onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,
 • onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,
 • onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

 1. ime, prezime i adresu kandidata,
 2. životopis kandidata,
 3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,
 4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,
 5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,
 6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te
 7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Sektor za obitelj, djecu i mlade, Služba za obitelj i djecu, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, te suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:100-01/18-02/197, URBROJ:519-04-2-1-2/2-18-2 od 17.4.2018.g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

1. psihologa u Centru za socijalnu skrb Zaprešić – neodređeno puno radno vrijeme –1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti pod 1.:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • položen stručni ispit
 • 3 godine radnog iskustva u struci
 • probni rad 3 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017).
Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati/kandidatkinje će biti pozvani da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostave u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje
//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Za natječaj«.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Zaprešić, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Natjecaj psiholog (pdf)

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top