Natječaji | CZSS Zaprešić

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/21-02/570, URBROJ:524-08-01-01/4-21-1 od 27.5.2021, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

1. diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)
2. diplomirani pravnik/ica – neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelj/ica)
3. diplomirani psiholog/inja – neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za radna mjesta 2021 (pdf)

KLASA: 100-01/20-01/19
URBROJ: 2209-54-11-21-4
Zaprešić, 12.01.2021.

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18),  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/268, URBROJ:524-04-2-1-2/6-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto

 1.  diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
 • 12 mjeseci radnog staža u Centru za socijalnu skrb
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • probni rad 3 mjeseca
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN57/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

Posebna znanja i sposobnosti:

 • položen vozački ispit B-kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Zaprešić

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojima ih je kandidat obavljao)

            Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji  su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, o mjestu i vremenu selekcijskog postupka, koji uključuje testiranje i razgovor s komisijom za provedbu natječaja, bit će obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Zaprešić da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, s naznakom: „Za javni natječaj“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice CZSS Zaprešić, a sukladno čl. 10 st. 1. tč. 10. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

 

RAVNATELJICA CZSS ZAPREŠIĆ:
Martina Jakuš, dipl. iur.

Natjecaj – socijalnu radnik_ca (pdf)

 

 

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/168, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

Javni natječaj za radno mjesto

 • diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj_socijalni_radnik-ca (pdf)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zaprešić temeljem svoje Odluke od 14.1.2019. god., raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje 5 godine radnog staža na stručnim poslovima u akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra Zaprešić na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj presliku:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje pet godina na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak i nije izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji, ne starije od mjesec dana
 • životopis

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08, 69/17), na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila koji navedu u životopisu, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Zaprešić, Zaprešić, Ul. Drage Kodrmana 3a, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni od Upravnog vijeća o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave na adresu koju kandidat navede u prijavi.

Natjecaj – ravnatelj-ica (pdf)

KLASA:112-06/18-01/3
URBROJ:2209-54-11-18-1
Zaprešić, 12.11.2018.

 

Temeljem odobrenog Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi, dostavljenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/18-01/17, URBROJ:519-04-2-1-2/1-18-14 od 7.11.2018.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, čl. 32., čl. 33 i čl. 34. Pravilnika o radu, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić ravnateljica raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Zaprešić

 1. Pripravnik socijalni radnik/ica – jedan (1) izvršitelj
 2. Pripravnik diplomirani pravnik/ica – jedan (1) izvršitelj

 

Uvjeti pod 1:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).

Uvjeti pod 2:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista  
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa  poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 7 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku pismenim putem.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

RAVNATELJICA
Đurđica Poduška, dipl. soc. rad.

Natjecaj za pripravnika (pdf)

 

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top