Natječaji | CZSS Zaprešić - Part 2

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 29. rujna do 14. listopada 2017. godine.  Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje.

Na temelju članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:100-01/17-02/324,URBROJ:519-04-1-1-2/3-17-2 od 21.6.2017. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta diplomirani pravnik– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).
 • probni rad od 3 mjeseca
 • položen državni stručni ispit

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik domovnice
 • preslik rodnog lista
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili o oslobođenju od polaganja stručnog ispita

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku od 6 mjeseci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za diplomiranog pravnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku pismenim putem.
Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama.

Natjecaj – pravnik (pdf)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zaprešić temeljem svoje Odluke od 28.12.2016. god., raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zaprešić

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje 5 godine radnog staža na stručnim poslovima u akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra Zaprešić na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj presliku:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom stažu s podatcima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak i nije izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji, ne starije od mjesec dana
 • životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Zaprešić, Zaprešić, Ul. Drage Kodrmana 3a, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Natjecaj – ravnatelj-ica (pdf)

Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novinebroj:76/93,29/97,47/99 i 35/08), čl.133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:157/13,152/14, 99/15 i 52/16), čl.28 Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, i čl.8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 28.12.2016.godine,donosi slijedeću

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zaprešić

1.Kandidati za ravnatelja/icu trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije,socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje  pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju ili akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

2.Zadužuje se stručna služba Centra za socijalnu skrb Zaprešić da u roku od osam dana od dana donošenja ove odluke objavi natječaj u Narodnim Novinama , dnevne novine 24 sata, HZZu, Web stranici CZSS Zaprešić. Natječaj  će trajati 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Obrazloženje

Ravnateljici Centra za socijalnu skrb Zaprešić Đurđici Poduška, dipl.soc. radnici ugovor o radu kao ravnateljice Centra, a koji je sklopila sa Upravnim vijećem 2013.godine ističe dana 6.03.2017.godine.Poštivajući zakonske odredbe valjalo je donijeti u propisanim rokovima  odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje novog ravnatelj/ice, stoga je donijeta odluka kao u izreci.

Odluka UV o raspisivanju natjecaja (pdf)

 

Na temelju članka  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:100-01/16-02/371,URBROJ:519-04-1-1-2/3-16-2 od 23.9.2016. godine  raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta diplomirani socijalni radnik– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • visoka stručna sprema – dipl. socijalni radnik
 • položen stručni ispit
 • dvije godine radnog iskustva
 • probni rok od 3 mjeseca

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik domovnice
 • preslik rodnog lista
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili o oslobođenju od polaganja stručnog ispita

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za socijalnog radnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku.

Natjecaj socijalni radnik (pdf)

Natječaj otvoren od 12.10.2016. – od dana objave u Narodnim novinama i traje 8 dana

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:100-01/16-02/130,URBROJ:519-04-1-1-3/3-16-3 od 27.4.2016. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta vozač /čistač-dostavljač– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:
– SSS prometnog smjera ili druga odgovarajuća struka, vozač B – kategorije
– 2 godine radnog iskustva
– probni rad 1 mjesec.

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– preslik osobne iskaznice
– preslik domovnice
– preslik rodnog lista
-preslik vozačke dozvole B-kategorije
– originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za vozača/čistač-dostavljač« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 15 dana.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Natjecaj – vozac_cistac_dostavljac (pdf)

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top