U ovom Katalogu informacija navode se informacije koje Centar posjeduje,kojima raspolaže ili koje nadzire.

Informacije koje sadrži ovaj Katalog sistematizirane su po unutarnjim ustrojstvenim odjelima Centra.

1.Odjeli za djecu i obitelj
2.Odjel za odrasle osobe
3.Odjel novčanih naknada

1.Odjel za djecu i obitelj raspolaže informacijama vezanim uz:
-rad sa obiteljima u kojima su narušeni obiteljski odnosni, posebno među bračnim partnerima
-zaštita djece čiji roditelji žive odvojeno
-zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
-zaštita djece pod skrbništvom
-zaštita žrtava obiteljskog nasilja
-evidencija postupaka posredovanja prije razvoda braka
-evidencije djece koju su roditelji dužni uzdržavati na temelju sudske odluke ili nagodbe
-evidencije djece u udomiteljskim obiteljima i domovima
-evidencije roditelja kojima su izrečene mjere obiteljsko pravne zaštite
-evidencije izdanih uvjerenja i odobrenja vezana za skrbništvo djece
-zaštita djece i mlađih punoljetnih osoba sa poremećajima u ponašanju
-podatke o udomiteljskim obiteljima za odrasle osobe

2. Odjel za odrasle osobe raspolaže informacijama vezanim uz:
-priznavanje prava na socijalne usluge savjetovanja i pomaganje obitelji,
usluge boravka, usluge smještaja odraslih osoba
-podatke o korisnicima navedenih prava i usluga te njihovih obitelji
-podatke o odraslim osobama pod skrbništvom
-podatke iz svih evidencija o osobama pod skrbništvom i njihovim skrbnicima
-zaštiti osoba sa invaliditetom
-zaštiti psihički bolesnih , odraslih , starijih i nemoćnih osoba
-rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima
-zaštiti osoba i njihovih obitelji koje odlaze ili su otpuštene iz zatvorskog sustava
-zaštiti žrtava trgovanja ljudima
-podatke o udomiteljskim obiteljima za odrasle osobe

3. Odjel za novčane naknade raspolaže informacijama vezanim uz:
-priznavanje prava na sve oblike novčanih naknada; pomoći za uzdržavanje,jednokratne pomoći,potpore za obrazovanje,osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja,
-podatke o udomiteljskim obiteljima za odrasle osobe

4. Služba za administrativne ,računovodstveno-financijske poslove i kadrovske poslove raspolaže informacijama vezanim uz:

-evidenciju radnika zaposlenih u Centru
-obračune plaća
-poslove izrade financijskih planova, periodičnih i završnih računa Centra , materijalne troškove i troškove zaposlenika,
-financijskoj dokumentaciji Centra
-evidenciji svih isplata socijalnih naknada
-rad Upravnog vijeća Centra
-planove i izvještaje o radu Centra
-informacije o uvođenju standarda kvalitete u radu  Centra
-Pravilnike koje  je donijela ravnateljica i Upravno vijeće Centra
-dokumentacije o suradnji i ugovornim odnosima s drugim pružateljima usluga
-dokumentaciji o nabavi roba i usluga , održavanje sredstava rada i zgrade Centra

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
I ROKOVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruju se na način ,u postupku i rokovima sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Krešimir Hojsak, dipl.iur, email: khojsak@socskrb.hr

Lista informacija
___________________________________________________

Upravni i neupravni predmeti

statistički podaci o ukupnom broju predmeta, trajanju postupka, riješenim i neriješenim spisima i sl.

– uz zahtjev 

__________________________________________________________

Natječaji i oglasi, publikacije, priopćenja

natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa ,različiti leci Centra , novinski članci

– dostupno –
__________________________________________________________

Podaci o zaposlenicima Centra

– osnovni statistički podaci o broju i strukturi  zaposlenih , školovanjima, plaćama i materijalnim pravima zaposlenika

– uz zahtjev –

-osobni podaci

– nedostupno –
__________________________________________________________

Izvješća, planovi , programi

-izvješća Centra o financijskom poslovanju  (prihodi, rashodi i sl=
-financijski plan
-izvješće o radu i poslovanju Centra
-izvješće i radu s klijentima
-plan nabave
-program rada Centra

-uz zahtjev –
__________________________________________________________

Rad tijela Centra

-rad Upravnog vijeća (pozivi za sjednice, dnevni red, zapisnici )

– uz zahtjev –
_________________________________________________________

Ugovori

-različiti ugovori sa ustanovama ,institucijama uz zahtjev
(banke,osig. društva i sl.)

-uz zahtjev –
__________________________________________________________

Akti Centra

-zakoni, podzakonski akti, propisi koji se primjenjuju u radu , kao i opći akti Centra
(Statut i Pravilnici )

-uz zahtjev-
__________________________________________________________

Predstavke, zapisnici

-pojedinačne predstavke
-očitovanje po predstavkama
-zapisnici o pojedinim saslušanjima

– NEDOSTUPNO –
__________________________________________________________

Upravni postupak

-u prvom stupnju
-upravni postupak po žalbi


– uz zahtjev strankama u postupku –

__________________________________________________________

Upravni predmeti

– podaci o referentu koji vodi spis
– zadnje stanje spisa

-uz zahtjev –

– nacrti rješenja do otpreme

-NEDOSTUPNO-

__________________________________________________________

Podaci o klijentima

-osnovni statistički podaci o materijalnim pravima korisnika, broju korisnika, isplatama i sl.

-uz zahtjev –

-izvješća i osnovni statistički podaci o primijenjenim pravima iz obiteljskog zakona (odnosi roditelja i djece,posvojenje, skrbništvo,postupci nadležnih u svezi s obiteljskim odnosnima i skrbništvu )

-uz zahtjev-

-osobni podaci o korisnicima
-nalazi i mišljenje, službene zabilješke u upravnim i neupravnim predmetima

-nedostupno-
__________________________________________________________

Adrese

-podaci o adresama Ministarstva, Centara za socijalnu skrb te telefonski brojevi

– dostupno uz zahtjev –