Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13,143/13), Financijskog plana za 2015. god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 09.11.2015. Upravno vijeće donosi:

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu (pdf)