Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11,83/13,143/13),Financijskog plana za 2016.god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 11.10.2016. Upravno vijeće donosi – Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu:

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016 (pdf)