[collage id=”collage_56b18314980447cab87942b1b61fb192″]

 

Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih Republike
Hrvatske, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, za područje Grada Zaprešića i Općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka,
Jakovlje, Pušća, Marija Gorica s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra je u Zaprešiću, Drage Kodrmana 3a.

O NAMA
Centar za socijalnu skrb je ustanova
socijalne skrbi sa javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom…

više…

ORGANIZACIJA
Unutarnji ustroj Centra za socijalnu skrb
pobliže se uređuje Pravilnikom o
unutarnjem ustroju i sistematizaciji…

više…

DJELATNOST
Socijalna skrb je organizirana djelatnost
od javnog interesa za
Republiku Hrvatsku…

više…