Na temelju članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:100-01/17-02/324,URBROJ:519-04-1-1-2/3-17-2 od 21.6.2017. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta diplomirani pravnik– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).
 • probni rad od 3 mjeseca
 • položen državni stručni ispit

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik domovnice
 • preslik rodnog lista
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili o oslobođenju od polaganja stručnog ispita

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku od 6 mjeseci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za diplomiranog pravnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku pismenim putem.
Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama.

Natjecaj – pravnik (pdf)