KLASA:112-06/18-01/3
URBROJ:2209-54-11-18-1
Zaprešić, 12.11.2018.

 

Temeljem odobrenog Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi, dostavljenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/18-01/17, URBROJ:519-04-2-1-2/1-18-14 od 7.11.2018.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, čl. 32., čl. 33 i čl. 34. Pravilnika o radu, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić ravnateljica raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Zaprešić

 1. Pripravnik socijalni radnik/ica – jedan (1) izvršitelj
 2. Pripravnik diplomirani pravnik/ica – jedan (1) izvršitelj

 

Uvjeti pod 1:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).

Uvjeti pod 2:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista  
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa  poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 7 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku pismenim putem.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u narodnim novinama.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

RAVNATELJICA
Đurđica Poduška, dipl. soc. rad.

Natjecaj za pripravnika (pdf)