Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, te suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:100-01/18-02/197, URBROJ:519-04-2-1-2/2-18-2 od 17.4.2018.g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

1. psihologa u Centru za socijalnu skrb Zaprešić – neodređeno puno radno vrijeme –1 izvršitelj m/ž.

Uvjeti pod 1.:

  • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
  • položen stručni ispit
  • 3 godine radnog iskustva u struci
  • probni rad 3 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017).
Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu
  • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati/kandidatkinje će biti pozvani da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, istu dostave u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje
//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Za natječaj«.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Zaprešić, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Natjecaj psiholog (pdf)