Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl.13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:100-01/16-02/130,URBROJ:519-04-1-1-3/3-16-3 od 27.4.2016. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta vozač /čistač-dostavljač– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:
– SSS prometnog smjera ili druga odgovarajuća struka, vozač B – kategorije
– 2 godine radnog iskustva
– probni rad 1 mjesec.

Uz pisanu prijavu na natječaj i životopis, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– preslik osobne iskaznice
– preslik domovnice
– preslik rodnog lista
-preslik vozačke dozvole B-kategorije
– originalno uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za vozača/čistač-dostavljač« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u roku od 15 dana.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Natjecaj – vozac_cistac_dostavljac (pdf)