Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zaprešić temeljem svoje Odluke od 14.1.2019. god., raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje 5 godine radnog staža na stručnim poslovima u akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra Zaprešić na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj presliku:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje pet godina na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak i nije izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji, ne starije od mjesec dana
 • životopis

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08, 69/17), na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila koji navedu u životopisu, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Zaprešić, Zaprešić, Ul. Drage Kodrmana 3a, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni od Upravnog vijeća o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave na adresu koju kandidat navede u prijavi.

Natjecaj – ravnatelj-ica (pdf)