Centar za socijalnu skrb Zaprešić osnovan je  rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, registriran kao javna djelatnost za područje socijalne skrbi  pri  Trgovačkom sudu u Zagrebu. Centrom u ime osnivača upravlja Upravno vijeće Centra  sastavljeno od pet članova, troje predstavnika osnivača, jedan predstavnik lokalne zajednice i jedan predstavnik radnika. U ime Upravnog vijeća Centrom rukovodi ravnatelj  izabran na mandat od četiri godine. Mandat sadašnjeg ravnatelja  ističe 2017.godine.Svojom  mjesnom nadležnošću pokrivamo Grad Zaprešić te općine; Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Jakovlje, Bistra. Službeni prostor Centra nalazi se u stambenoj zgradi u prizemlju, sa tri odvojena ulaza, na adresi Kodrmanova 3a Zaprešić, u samom centru Zaprešića.

Misija
Odgovorno, profesionalno, transparentno, poštujući zakonske odredbe i rokove, rješavati zadaće koje u ime nadležnog ministarstva obavljamo, a imati pri tom u vidu da svakog dana, svakom korisniku uputimo dostupne informacije ili pružimo  neku od usluga, uvažavajući pri tom dostojanstvo i prava korisnika, na zadovoljstvo korisnika i njihovih očekivanja kao i nas  stručnih radnika.

Vizija
Postati neizostavna i prepoznatljiva  karika u nizu javnih službi, koja će djelovati na području socijalne skrbi i obiteljsko pravne zaštite, u svim segmentima funkcioniranja naše lokalne zajednice.
Biti poveznica i u suradnji sa ostalim službama, institucijama i udrugama  raditi  za dobrobit korisnika i građana.