Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novinebroj:76/93,29/97,47/99 i 35/08), čl.133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:157/13,152/14, 99/15 i 52/16), čl.28 Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, i čl.8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 28.12.2016.godine,donosi slijedeću

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zaprešić

1.Kandidati za ravnatelja/icu trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije,socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
  • najmanje  pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju ili akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
  • položen stručni ispit
  • da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

2.Zadužuje se stručna služba Centra za socijalnu skrb Zaprešić da u roku od osam dana od dana donošenja ove odluke objavi natječaj u Narodnim Novinama , dnevne novine 24 sata, HZZu, Web stranici CZSS Zaprešić. Natječaj  će trajati 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Obrazloženje

Ravnateljici Centra za socijalnu skrb Zaprešić Đurđici Poduška, dipl.soc. radnici ugovor o radu kao ravnateljice Centra, a koji je sklopila sa Upravnim vijećem 2013.godine ističe dana 6.03.2017.godine.Poštivajući zakonske odredbe valjalo je donijeti u propisanim rokovima  odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje novog ravnatelj/ice, stoga je donijeta odluka kao u izreci.

Odluka UV o raspisivanju natjecaja (pdf)