Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, KLASA: 023-01/14-01/1, URBROJ:2209-54-27-15-13 od 18.2.2015.g. i točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 08. svibnja 2020. godine, ravnateljica centra za socijalnu skrb, donosi

Odluku organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA NOVA O NACINU RADA ZA VRIJEME CORONA 2020 (pdf)