Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić, održane dana 28.1.2016. godine u 14 sati u prostoriji broj 1. Centra za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a:

Zapisnik 24 sjednica Upravnog vijeca (pdf)