Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić, održane dana 18.4.2016. godine u 14 sati u prostoriji broj 1. Centra za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a:

ZAPISNIK – 25 sjednica UV (pdf)