Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić, održane dana 28.12.2016. godine u 14 sati u prostoriji broj 1. Centra za socijalnu skrb Zaprešić, D. Kodrmana 3a.:

Zapisnik 28 sjednica UV (pdf)